Return to site

2. maratonska sjednica

Iva Kvakić

Dok su neki zastupnici piškili, a mediji su vas zabavljali s drugom Titom, u vijećnici se raspravljalo o čak 27 točaka dnevnog reda, stoga vam donosim pregled svega važnog i manje važnog o čemu smo na Skupštini odlučivali. Svi materijali koje smo primili za svaku pojedinu točku možete naći na web stranici Gradske skupštine. Primijetit ćete kako je pored svake točke zelena kvačica. To vam znači da je točka usvojena - a apsolutno sve su usvojene zato što Bandić-HaDeZe-NDH, pardon NZH (Nezavisni za Hrvatsku) skupštinska većina diže ručice za sve neovisno o tome koliko im važnih i utemeljenih primjedbi oporbeni zastupnici prezentiraju (a koje ću spomenuti i ovdje).

1. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2016. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020.

Izvješće je usvojeno jednoglasno. Konsenzus zastupnika i zastupnica je bio da je izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom nešto što grad Zagreb (za razliku od većine stvari) radi jako dobro. Ipak, prostora za poboljšanje jednakosti osoba s invaliditetom uvijek ima, tako da su zastupnici uputili preporuke da se hitnije radi na pristupu javnom prijevozu te da bi grad trebao pružiti potporu za aktivnije sudjelovanje u kulturi i to kao kreatori i akteri kulture, a ne samo konzumenti.

2. Izvješće o stanju i kretanju sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2016. godini

Ovo izvješće su prezentirali predstavnici Policijske uprave zagrebačke. Kao što ste zasigurno i sami svjesni, a i kao što se može iščitati iz izvješća, Zagreb je generalno siguran grad. Mene osobno je jako zanimalo izvješće o sigurnosti prometa na cestama u kontekstu sve većih gužvi u gradu Zagrebu i neadekvatne prometne infrastrukture za najugroženije sudionike u prometu - invalide, roditelje s djecom, pješake i bicikliste. U izvješću je navedeno nekoliko akcija nadzora i kažnjavanja koristnika prometnica (vozači, biciklisti i pješaci), no niti riječ nije posvećena postupanjima prema pravnim osobama koje su na nezakonit način gradile, projektirale, održavale ili oštećivale javne prometnice. Nažalost moja sumnja je da policija nema praksu kažnjavanja projektanata i naručitelja (grad Zagreb), prvenstveno zbog činjenice da na prekršajnu prijavu vezanu uz širinu nogostupa u obnovljenoj Koturaškoj nikad nisam dobila odgovor. Ipak, podsjetila sam da Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa prekršajne kazne za izvođača i naručitelja, i to članak 6. vezano uz biciklističku infrastrukturu i članak 36. vezano uz širinu nogostupa . Također sam zamolila predstavnike Policijske uprave zagrebačke da to od sljedeće godine uvrste u svoje izvješće.

3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2016.

Najvažnija točka ove sjednice (jedna od rijetkih koja to mislim). Provela sam dane kopajući po stotinama stranica izvješća i našla da grad nema potrebu izvijestiti o niti jednoj donaciji profitabilnim poduzećima. Nadalje ne postoji ništa o kriterijima, načinu odabira, izvještavanju, kontroli. Nema niti iznosa. Pročitajte moj prethodni blog za više informacija o tome na koje sve način grad Zagreb skriva izravnu dodjelu novca privatnim firmama i crkvi.

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela

Ova točka predviđa osnivanje 4 nova gradska ureda, o čemu je sjajni komentar za 24sata pisao novinar Ivan Pandžić. To znači 4 nova pročelnika, plus njihovi zamjenici i pomoćnici. Dosta fotelja za popuniti. Pitam se kakve će se kvalifikacije i stranačke iskaznice tražiti na javnom natječaju koji se mora raspisati za pročelnička mjesta.

5. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnica/zastupnika

Svaki zastupnik i zastupnica u Skupštini ima pravo na oko 50.000 kn godišnje za zastupnike tj 55.000 kn za zastupnice za politički rad, a ovim zaključkom odobreno je raspoređivanje tih sredstava. Osobno ću za svaku kunu napraviti transparentni izvještaj kako bi gradu Zagrebu pokazala kako pravilno izvještavati građane Zagreba koji ga (i mene s tih 55.000 kn) financiraju .

6. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Visina novčane pomoći iznosi: - za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine; - za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine; - za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva - 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima, tijekom 6 kalendarskih godina. Gradonačelnik je odbio predloženi amandman da se ovo briše stavak koji kaže da se pravo na novčanu pomoć ne može ostvariti ako bilo koji od roditelja ima evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske. Dakle ako želite otići u Irsku ili Njemačku ili bilo gdje drugdje zaraditi nešto ekstra novaca za svoju obitelj, razmislite dvaput jer će Bandić vašem partneru koji ostaje u Hrvatskoj uskratiti pravo na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

7. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zagreba

Ovo je jedna od mnogih proceduralnih točaka, zbog promjene zakona na državnoj razimi morala se ukinuti odluka donešena na temelju nevažećeg zakona.

8. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba

Predloženom odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba s ciljem pripremanja i organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća. Popis odabranih pravnih osoba možete pronaći ovdje.

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., broj UP.03.2.1.03.0008 za projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III"

Prihvaćanje bespovratnih sredstava za potporu u inkluzivnom obrazovanju. Pa tko bi odbio đaba pare za projekt? ;) U ovakvim slučajevima ne istražujem detaljnije jer je EU poznata po rigoroznim pravilima izvještavanja od kojih bi grad Zagreb mogao puno naučiti. Kad bi htio.

10. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - "Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma" KK.10.1.1.02.0001.

Još jednom bespovratna sredstva s kojima će se otvoriti zasebni ured u gradu, ali srećom ne na račun poreznih obveznika. Inače, Integralna teritorijalna ulaganja vrlo su važan novi mehanizam Europske unije od kojeg će Zagreb moći puno profitirati, ako ga znati na najbolji način iskoristiti. Više o samom mehanizmu i što to znači za Zagreb čitajte na njihovim web stranicama.

11. Prijedlog zaključka o prodaji građevinskog zemljišta (označenog kao z.k.č. 429/1 k.o. Klara, gradilište Podbrežje 9, upisane u z.k.ul. 36154 k.o. Klara)

12. Prijedlog zaključka o prodaji građevinskog zemljišta (2220/5899 dijela nove građevinske čestice označene kao z.k.č. 2986/1346 k.o. Granešina)

13. Prijedlog zaključka o raspisivanu javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta (z.k.č.br. 556/16, oranica Vučak)

Dobili prijedloge za prodaju zemljišta bez fotke, bez konkretnog obrazloženja, bez ičega. Državna revizija je u siječnju 2016. upozorila na neučinkovito gospodarenje gradskom imovinom i dala brojne preporuke, među kojima je i ova: "Donijeti strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom kojom je potrebno odrediti srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja imovinom, uvažavajući gospodarske i razvojne interese Grada Zagreba, godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom, kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja strategije. Sastavljati i Gradskoj skupštini dostavljati izvješće o stanju imovine najmanje jednom godišnje, u skladu s odredbama statuta Grada Zagreba." Grad Zagreb je prihvatio sve preporuke državne revizije. Otada je prošlo skoro 20 mjeseci a mi i dalje nemamo na temelju čega temeljiti odluke o prodaji zemljišta nego moramo vjerovati Bandiću da je to u našem interesu. Jer on je inače poznat da uvijek radi stvari u našem interesu.

15. Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. s zajedno s Izvješćem neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.  

Razvojna agencija Zagreb, uz mjere za osobe s invaliditetom, je jedna od rijetkih svijetlih točaka grada Zagreba. Nažalost, s obzirom da nakon Tita više nikom ništa nije bilo važno, ovu točku smo riješili tako brzo da nisam sigurna jesmo li je zaista riješili.

16. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti "Akcijskog plana za sprječavanje vandalskog grafitiranja u Gradu Zagrebu"

Zaključak je da u gradu Zagrebu nije zabilježeno značajnije smanjenje pojava neovlaštenog grafitiranja. Što znači da možda i mjere i aktivnosti nisu primjerene?

17. Izvješće o dodjeli Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine za školsku i akademsku godinu 2016./2017.

Izvjestitelj se nije niti pojavio na izlaganju. Odavde već kreće "boli me briga ja bi doma" strategija glasanja kod većine zastupnika.

18. Izvještaj o djelovanju Zaklade "Zajednički put" 2009. - 2016.

Zakladu "Zajednički put osnovao je grad Zagreb, a ciljevi Zaklade su: sprečavanje zlouporabe korištenja imovine osoba starije životne dobi, osiguravanje uslužnih i socijalnih servisa za starije, osiguravanje različitih oblika skrbi o starijima te izgradnja objekata za smještaj i stanovanje starijih osoba. Nekoliko zastupnika istražilo je djelovanje i začudili se što Zaklada više novaca troši na zaposlenike i administraciju nego na same programe, na što ravnateljica nije imala te je zatraženo je više informacija od ravnateljice Zaklade.

19. Davanje suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER

Centar za rehabilitaciju SILVER je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s tjelesnim, intelekiualnim ili osjetilnim oštećenjem te odraslim osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjem. Vlasništvo nad ustanovom je prenešeno s Republike Hrvatske na grad Zagreb, a ovim je gradska skupština dala suglasnost na njihov postojeći statut.

20. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Konferencijom "Asistivna tehnologija i komunikAACija" 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Međunarodnim znanstvenim simpozijem Vojska Bezgrešne i masonerija 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem Međunarodnog dana gluhih

d) Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad akcijom Kvartovska kuhača

Većini zastupnika (čitaj Bandićevcima, HDZovcima i Esihovcima) se žurilo doma pa su izglasali da zajedno glasamo o svim točkama dnevnog reda. Mislim, kog mi uopće zavaravamo da to neće proći, bolje da što prije odemo doma kad već za sve moramo glasati. Gradski zastupnik Petek raspravu o ovim točkama počeo je pokazivanjem printanog plakata za Međunarodni simpozij Vojska Bezgrešne i masonerija na kojem je navedeno pokroviteljstvo nad skupom od Gradske skupštine grada Zagreba. G. Andrija Mikulić, profesionalni predsjednik i zastupnik gradske skupštine te predsjednik Odbora za javna priznanja koje je i dalo prijedlog da se pokroviteljstvo da upravo njima, nije smatrao ovakvo prejudiciranje odluke Gradske skupštine nekakvim velikim problemom. Naprotiv, "nije on policija pa da ih sad kontrolira zašto su to napravili, pa nek ih netko od nas pita". Ili je možda smatrao da ne mora glumiti policajca jer im je upravo on rekao da slobodno printaju plakate s tim natpisom (jer će to sigurno proći). Morat ćemo se pomiriti s tim da nikad nećemo saznati ;)

21. Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka o izboru predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba

Svaki predsjednik Gradske skupštine ima pravo birati hoće li taj posao obavljati profesionalno ili volonterski. Što se mene tiče dr. sc. rudarstva Andrija Mikulić sa 0 dana radnog staža u privatnom sektoru ne može biti ni profesionalni kopač nosa a kamoli profesionalni predsjednik Skupštine, ali eto, Bandić, HDZ i Neovisni za Hrvatsku su se složili da bi upravo on trebao predsjedavati našim zastupničkim tijelom. Za to profesionalno zadovoljstvo možete očekivati da će na vaš račun dobivati barem 15.000 kn mjesečno. Tijekom rasprave o ovim zbirnim točkama sam g. Mikuliću pojasnila da profesionalnost podrazumijeva jednako poštovanje u obraćanju zastupnicima oporbe kao i njegove desničarske većine. Prema njegovom nesuvislom odgovoru dajem zaključiti da me nije čuo. Valjda nije imao vremena od penetriranja u vlastitu važnost.

22. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb

Ova mjesta dodjeljuju se po ključu većina-oporba, te je stvar međusobnog dogovora. Na pitanje zašto nemaju odgovor, tj. vode se onim dobrim starim "jer je to tako".

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly